Algemene voorwaarden Shoprecensies.nl

Shoprecensies.nl neemt de integriteit van dit systeem en de beoordelingen serieus. We doen er alles aan om te garanderen dat beoordelingen objectief en betrouwbaar zijn. Bij Shoprecensies.nl worden beoordelingen direct na verificatie gepubliceerd op internet (Shoprecensies.nl), daarom moeten beoordelingen aan de Shoprecensies.nl standaarden voldoen. Het schrijven van een beoordeling is eenvoudig.

U geeft uw eerlijke mening over uw persoonlijke ervaring met de betreffende winkel waar u klant van bent.

U mag alleen beoordelen over winkels waar u klant van bent. Op aanvraag van Shoprecensies (wanneer dan ook) moet u kunnen aantonen dat u klant bent van het bedrijf waar u een oordeel over geeft. Klanten die ook eigenaar zijn, mogen zichzelf niet beoordelen. Klanten die in het betreffende bedrijf werken (medewerkers) mogen ook geen oordeel geven over de winkel waar zij werken. Klanten die tevens een concurrerend bedrijf hebben (eigenaar) in dezelfde branche of daarin werken (medewerkers) mogen niet het betreffende bedrijf beoordelen. Dit om te voorkomen dat concurrenten het Shoprecensies-beoordelingssysteem gebruiken om elkaar in een negatief daglicht te zetten. In deze gevallen wordt een beoordeling verwijderd.

Geef uw persoonlijke mening, en niet die van iemand anders. Baseer bijvoorbeeld uw beoordeling niet op die van uw vrienden of kennissen die een goede of slechte ervaring hebben. Het gaat echt om uw mening. Belangrijke informatie raakt namelijk zoek als iemand het tegen iemand anders vertelt, terwijl de betreffende organisatie er juist omgaat wie deze ervaring heeft gehad en daar van wil leren.

Probeer een gedetailleerde beschrijving te geven. Hoe was uw ervaring met het bedrijf en waarom? Geef bijvoorbeeld aan wat u hebt gekocht of heeft afgenomen, hoe u bent geholpen, beschrijf de sfeer etc. Al deze informatie kan de beoordeling waardevol maken. Een beschrijving van slechts twee zinnen is veelal niet genoeg informatie om andere consumenten en de betreffende organisatie te helpen.

Beoordelingen mogen niet bestaan uit bedreigingen, bevoordeeld commentaar, haatzaaiende teksten of ander onfatsoenlijk taalgebruik zoals: beledigingen, kleineren, discrimineren of kwetsen.

Ben oprecht en eerlijk. Een organisatie kan zich alleen verbeteren wanneer ze weten wat ze verkeerd doen. Dingen verzinnen, in algemeenheden praten zonder bewijsvoering, helpt niemand. Probeer daarom de hele situatie te schetsen om een goed beeld te schetsen. De beoordeling gaat alleen over de geleverde dienst of afgenomen product.

U gaat akkoord dat u niet iemand anders autoriseert of een poging doet om een ander persoon dan u de beoordeling te laten schrijven.

Uw beoordeling is altijd gekoppeld aan uw e-mailadres ter verificatie. Uw e-mailadres wordt altijd geheim gehouden, en kan alleen zichtbaar zijn voor de winkel die uw beoordeling vraagt of waarover u een beoordeling doet en een gebruiker is van Shoprecensies.nl. Aangezien u klant bent (geweest) van deze winkel, is uw e-mailadres doorgaans bekend bij deze winkel. Naar aanleiding van een uw beoordeling kan er contact (per e-mail) met u worden gezocht door de betreffende winkel of Shoprecensies.nl.

Alleen uw naam wordt vermeld bij uw beoordeling.

URL’s, HTML links, extreme hoeveelheden tekens en symbolen en reclame uitingen (prijzen, advertentieteksten, -foto of -film, verwijzingen naar andere websites of bedrijven, aanbiedingen of artikelen) mogen niet in beoordelingen worden opgenomen.

De beoordelingen mogen de persoonlijke veiligheid van iemand en haar eigendommen niet bedreigen, misbruiken en/of kwetsen.

De beoordeling mag niet bestaan uit persoonlijke dreigementen of aanvallen naar het personeel van de betreffende winkel. Ook is het benoemen van persoonlijke gegevens (zoals voornaam, achternaam, adresgegevens e.d) aangaande het personeel van de desbetreffend winkel streng verboden.

Bij een kritische beoordeling of klacht (een score van 3 sterren of lager), krijgt de winkel in kwestie de kans om op een eerlijke manier het probleem op te lossen, waarna de beoordeling gewijzigd kan worden door de klant. Bij een onvoldoende wordt de beoordeling de eerste 14 dagen niet gepubliceerd. Wanneer de klant (u) geen gehoor geeft aan diverse oproepen van de winkel om opheldering te geven of een oplossing te bieden, dan kan de beoordeling verwijderd worden.

Het is niet toegestaan om middels uw beoordeling kritiek te geven op de beoordeling van iemand anders.

U bent de enige auteur van deze beoordeling en doet vrijwillig afstand van alle rechten die op deze content berusten.

Met deze beoordeling maakt u geen inbreuk op andermans rechten en u handelt met deze beoordeling niet onrechtmatig.

Shoprecensies.nl kan uw beoordeling eeuwigdurend en naar eigen goeddunken van Shoprecensies.nl en de betreffende winkel gebruiken in welke vorm dan ook, zonder enige vorm van vergoeding aan u.

Het gebruik van de door u geleverde content maakt geen inbreuk op deze spelregels en voorwaarden en brengt geen schade toe aan personen en/of entiteiten.

Al uw beoordelingen worden direct geplaatst op de website van Shoprecensies.nl.

Shoprecensies.nl heeft het recht uw beoordeling te verwijderen, te weigeren of tijdelijk niet te publiceren.

Shoprecensies.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop de beoordeling is verzameld en voor de inhoud van de beoordeling. Ook voor de schade en/of vervolgschade die hieruit voortvloeit, is Shoprecensies.nl nimmer aansprakelijk.

U gaat akkoord om Shoprecensies.nl en/of het betreffende bedrijf te vrijwaren van alle claims, eisen en schade (werkelijke en vervolgschade) die voortkomt uit het niet nakomen van bovengenoemde spelregels en voorwaarden.

U gaat akkoord met het copyright, disclaimer, privacy statement vermeld op de Shoprecensies.nl website.

Walter Bosman
9 SHOPRECENSIES

Laatste shoprecensie van
Shoprecensies

Datum: 08-08-2018

Door: Anoniem

UITSTEKEND - 5 uit 5

fijne site om de mening van andere klanten te lezen